Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY FÖR AB GENUIN


Din integritet är viktig för AB Genuin och vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Genom denna policy informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter inom vår verksamhet.


1. Personuppgiftsansvarig

AB Genuin, org.nr. 559116-2242, Djupedalsängsvägen 31, 435 41 Mölnlycke, är personuppgiftsansvarig för och behandlar de personuppgifter du lämnar till oss. Det gäller t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. AB Genuin kan även behandla information om dig som inhämtats från tredje part t.ex. adressregister.


2. Insamling av personuppgifter

AB Genuin samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig som kund.


3. Ändamålen med behandlingen

AB Genuin behandlar personuppgifter i syfte att kunna leverera beställda tjänster och för att kommunicera med dig som kund, t.ex. i form av nyhetsbrev, inbjudningar och undersökningar. Vi samlar aldrig in och lagrar fler personuppgifter än nödvändigt.


4. Hanteringen av personuppgifter

AB Genuin kan komma att behandla kunder och leverantörers kontaktpersoners personuppgifter samt övriga intressenters uppgifter för ovan angivna ändamål. Sådana uppgifter utgörs av namn, adress, e-postadress, befattning, och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av våra tjänster samt för att möjliggöra framtida relationer. Ditt personnummer kan också komma att behandlas för det fall ditt bolag är en enskild firma.

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att AB Genuin ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande bokföring.


5. Tillgång till personuppgifterna

AB Genuin lagrar personuppgifterna lokalt och uppgifterna används främst inom vår egen verksamhet.

AB Genuin säljer eller vidarebefordrar aldrig dina personuppgifter till någon utomstående för direktmarknadsföringsändamål.

AB Genuin överför heller inte personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES-området.


6. Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendationer, branschpraxis samt eventuella garantiåtaganden.


7. Den registrerades rättigheter

Du har rätt att begära att få uppgift om de personuppgifter som AB Genuin behandlar om dig. Du har vidare rätt att begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att dina personuppgifter ska raderas, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter samt rätt till överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet). Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges ovan görs till VD Josefin Haraldsson. För att få tillgång till rättigheterna ovan krävs att vi kan säkerställa din identitet, eftersom rättigheterna endast avser den registrerades rätt till sina egna uppgifter. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se www.datainspektionen.se.


8. Tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter

AB Genuin vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Anställda och konsulter hos AB Genuin är skyldiga att följa AB Genuins interna policys och rutiner för IT- och informationssäkerhet för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett konfidentiellt och säkert sätt.


9. Ändringar av Integritetspolicyn

AB Genuin förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av policyn. Om det görs ändringar i integritetspolicyn kommer dessa att publiceras på vår hemsida: www.genuincoach.se. Du rekommenderas därför att regelbundet gå in på hemsidan för att uppmärksamma eventuella ändringar i policyn. Om integritetspolicyn ändras på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade dina uppgifter kommer vi att särskilt underrätta dig om dessa förändringar.Mölnlycke, 29 oktober 2018